گزارش کارگاه نشریات 28 آبان 94

کارگاه « مقاله نویسی و خبرنگاری» با حضور آقای احمد کارخانه در تاریخ 28/08/94 و در دانشکده علوم پایه کلاس 454 برگزار گردید.خلاصه ای از موضوعات مطروحه در این جلسه به قرار زیر است:

در ابتدا در مورد تعداد روزنامه ها ی در حال چاپ در کشور و تیراژ آنها با دانشجویان بحث و گفتگو نمودن در ادامه در خصوص انواع قالب های ارائه مطلب و تفاوت های آن شامل خبر، مصاحبه، گزارش و مقاله پرداختند