وظایف و اهداف معاونت

رسالت:

 

معاونت دانشجویی و فرهنگی از آنجائی که خدمتگزار قشر آینده ساز مملکت بوده و با این باور که نیروی پرورش یافته دانشگاه باید فردی متدین ، متعهد ، متفکر ، خلاق با قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیطی با تفکری انتقادی و احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت خود و دیگران باشد تلاش می کند بستری مناسب جهت پرورش دانشجویان در ابعاد جسمی ، معنوی و فکری برپایه تعلیم و تربیت اسلامی فراهم آورد . از اینرو درجهت برآوردن نیازهای رفاهی ، معشیتی ، فرهنگی و ورزشی تلاش می نماید به همین منظور فعالیت خود را در قالب ایجاد کانونهای علمی ، هنری ، فرهنگی ، حمایت از تشکلهای ساسی و صنعتی تأمین خوابگاههای مناسب ، منابع و امکانات فرهنگی ، برپایی همایش و جشنواره ها ، کلاسهای فوق برنامه ، اردوها ، تأمین وامها و بیمه های دانشجویی امکانات ورزشی و خدمات مشاوره ای با تکیه براصول اخلاقی و اسلامی ، رعایت عدالت اجتماعی و رضایتمندی دانشجویان انجام می دهد .

اهداف کلان معاونت دانشجویی و فرهنگی:
ایجاد بستر جهت تعمیق و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در دانشگاه تأمین امکانات رفاهی ، فرهنگی ، ورزشی و مشاوره ای متناسب با 90 % استانداردهای کشوری جهت کلیه دانشجویان ایجاد زمینه مناسب به منظور مشارکت دانشجویان علاقمند به فعالیتهای سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی طبق شاخصهای وزارت متبوع تا 90% استانداردهای کشوری.

شرح وظایف معاونت:
1. برنامه ریزی جهت ایجاد بستر مناسب به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای تحقیقی ، آموزشی ، فرهنگی ، اجتماعی و هنری دانشجویان
2. تهیه استانداردهای کشوری مربوط به وضعیت امکانات رفاهی ، فرهنگی و ورزشی دانشجویان
3. تهیه اطلاعات و آمار از وضع موجود
4. مشخص نمودن نقاط ضعف و قوت وضعیت موجود
5. تهیه برنامه استراتژیک مشخص به منظور رفع نقاط ضعف و استفاده بهینه از نقاط قوت در رفع مسائل
6. تأمین اعتبارات لازم به منظور توسعه و تجهیز خوابگاهها ، تربیت بدنی و امکانات فرهنگی و مشاوره ای
7. برناه ریزی تجهیز خوابگاهها به کتابخانه و منابع فرهنگی ( ویدئو کلوپ ، سمعی ، بصری و … ) و ورزشی ، سالن مطالعه و سالن نمایش
8. برنامه ریزی برگزاری کلاسهای فوق برنامه ، مسابقات فرهنگی ، نمایشگاهها ، جشنواره ها و ..
9. برنامه ریزی جهت اعطا تسهیلات مالی ، بیمه ای ، وامها و وسایل کمک آموزشی به دانشجویان
10. برنامه ریزی گسترش خدمات مشاوره ای در سطح دانشگاه و خوابگاهها
11. برنامه ریزی به منظور توسعه ، ترغیب فعالیتهای ورزشی در دانشگاه وبرگزاری مسابقات ، شرکت در المپیادهای ورزشی و …
12. برنامه ریزی ارائه خدمات تغذیه ای ( سلف سرویس ) مناسب به دانشجویان
13. ایجاد کانونهای دانشجویی و تقویت کانونهای موجود در راستای جلب مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی
14. حمایت از تشکلهای اسلامی دانشجویان
15. ایجاد زمینه جهت رشد خلاقیتها و شکوفای استعدادهای دانشجویان در تولیدات فرهنگی ( فیلم ، نشریات ، تئاتر و …. )
16. برگزاری همایشها و تشکلهای فرهنگی و اعزام دانشجویان بهانگونه همایشات در سایر دانشگاهها
17. نظارت به رعایت قوانین اسلامی و ملی در دانشگاه و برنامه ریزی جهت رفع موارد تخلف و ارشاد و راهنمایی متخلفین
18. ایجاد هماهنگی بین بخشی برای نیل به اهداف و تحقق وظائف در راستای سیاست کلی دانشگاه