کارگاه آموزشی نرم افزار دیتا شیت

دومین جلسه کارگاه آموزشی نرم افزار دیتا شیت در تاریخ 23/11/94 در کلاس 507 دانشکدم علوم پایه با حضور دانشجویان مهندسی شیمی ورودی 91و 92 جمعی از ورودیان 93 این رشته برگزار گردید.