جشنواره کمند

جشنواره کمند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشنواره کمند

( رویداد ملی کار، مهارت، نوآوری ویژه دانشجویان دختر  )

زنان، بخش بزرگی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند که مشارکت و فعالیت آنان، از کلیدهای مهم پیشرفت و توسعه جوامع بشری است. توانمندسازی، یک پروسه ی فعال و چند بعدی است که زنان را قادر میسازد تا هویت و قدرت خود را در تمامی حوزه های زندگی به رسمیت بشناسند.

این مشارکت زوایا و جوانب پنهان و آشکار بسیاری دارد که پرداختن به هرگوشه ی آن میتواند پنجرهای باز به روی پیشرفتی شگرف باشد. مهمتر آنکه، زمینه سازی این مشارکت نیازمند تغییرات بنیادی و گاه فرهنگی عمیق در جامعه، قوانین و حکومتها و حتی در محیط بین الملل است تا با رفع موانع و محدودیتها، شاهد شکوفایی توانایی های آنان و مشارکت بیشتر در توسعه و سطوح مختلف اجتماعی باشیم.

توسعه در مفهوم واقعی و جامع خود نیازمند الزامات و پیش نیازهای متعددی است که وجود و حضور آنها در نهایت، تحقق آن را امکان پذیر می سازد. یکی از اساسی ترین این پیش نیازها که به ویژه طی سال های اخیر در ادبیات علوم گوناگون از جمله مدیریت، اقتصاد، روان شناسی و جامعه شناسی مورد توجه جدی قرار گرفته است.

مفهوم کارآفرینی و قابلیت های مرتبط بدان می باشد. کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشری است. منبعی که بر توان خلاقیت انسان ها بر می گردد ، از یک سو ارزان و از سوی دیگر بسیار ارزشمند و پایان ناپذیر است.

امروزه همگان دریافته اند که جوامعی که بر منابع انسانی نسبت به جوامعی که به منابع زیر زمینی متکی بوده، در بلند مدت موفق تر بوده اند، منابع زیرزمینی در کشورهای جهان سوم بر خلاف مزیت های آن از جمله موانع توسعه یافتگی به شمار آمده است، در صورتیکه عدم وجود این منابع در برخی از کشورها باعث شده است تا آن ها با استفاده از نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و یا در یک واژه کارآفرینی از جمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند. یکی از شاخص های نوسازی اقتصاد ملی و توسعه اجتماعی، مشارکت زنان و نحوه ایفای نقش آنها در در ساختارهای اقتصادی است.

در واقع، با توجه به نقش حساس زنان تولید و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، کارآفرینی به عنوان مهم ترین عامل در به ظهور رساندن توانایی های زنان بوده و هر اندازه میزان مشارکت آنان افزایش یابد روند رشد و توسعه تسهیل می گردد .بنابراین جوامعی که خواهان توسعه همه جانبه هستند، باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را برای تمامی اعضای خود، از جمله زنان شاغل فراهم ساز سازند. بدین رو در عرصه ی جهانی، زنان خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحولات بزرگی در زمینه های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی، قهرمانان ملی و توسعه صنعتی، محرک و مشوق سرمایه گذاری، عامل ایجاد اشتغال، گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع خلل و تنگناهای بازار، در جوامع تبیین یافته است.

موفقیت زنان کارآفرین در جوامع در حال توسعه نه تنها موجب سود اقتصادی می شود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد می کند. برای حمایت بیش از پیش از زنان برای حضور حداکثری در جامعه لازم است، ابتدا آموزش های لازم جهت اشتغال و فعالیت های اجتماعی مورد نظر کشور به آنها داده شود و سپس فرصت همکاری در سازمان ها، شرکت ها و مشاغل گوناگون برای آنها فراهم شود تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کرده و به توسعه و تعالی کشور کمک کنند.

به همین منظور معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری رویداد کار، مهارت و نوآوری دانشجویان دختر ( طرح کمند) را برای تحقق این امر برنامه ریزی نموده اند.