اردوی علمی - آذر 95

بسمه تعالی

انجمن علمی عمران عمران با همکاری گروه عمران با توجه به درخواست جناب آقای دکتر دادپور استاد محترم درس روش های اجرایی مبنی بر برگزاری اردو برای این درس اقدام به برگزاری اردوی آموزشی بازدید از پروژه های ساختمانی شهر پردیس نمود.

این اردو در تاریخ24/9/95 برای دانشجویان این درس برگزار گردید.

هدف از برگزاری این اردوی آموزشی بررسی روند پیشرفت پروژه های در حال تکمیل شهر پردیس و همچنین بررسی تدابیر ترافیکی اتخاذ شده توسط شرکت پیمانکار بود.

همچنین در حاشیه ی این بازدید از دیگر پروژه های در دست اجرای این شرکت همچون گودبرداری و اجرای فونداسیون دو مجتمع تجاری نیز بازدید به عمل آمد.