قرآن و عترت

حکایت ما و خدا,حکایت عجیبی است.

مثل قصه ی استاد نقره کار...

می گویند وقتی استاد نقره کار,نقره را صیقل می دهد,آن را

داخل آتش نگه می دارد ,اما چشم از نقره برنمی دارد,تا زمانی نقره را داخل

آتش نگه می دارد که عکس خود را در نقره صیقل یافته  ببیند!

درست مثل خدا!!!

وقتی می خواهد صیقل پیدا کنیم ما را در آتش سختی های خودمان وارد می کند,

اما چشم از ما برنمی دارد...

تا جایی که عکس خودش را در ما ببیند.

"هر روزتون پر از نگاه قشنگ خدا"