کارشناسان

خانم سعیده غفاری - 08636241540

کارشناس کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی

تعریف کانون های فرهنگی  هنری :

کانون های فرهنگی و هنری دانشجویان با هدف  پاسخگویی به نیازهای متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان ، سامان بخشیدن به خواسته ها و تلاش های خودانگیخته فرهنگی ، هنری و اجتماعی دانشجویی و حمایت و هدایت این گروه از فعالیت ها در جهت نیل به ارزش های متعالی اسلامی در دانشگاه ها تشکیل می شوند و به منظور تاکید بر هویت ملی ، ارتقای سطح همکاری جمعی و بسط و تعمیق فرهنگ مشارکت در دانشگاه ها ، تاسیس و تقویت نهادهای مدنی و قانون مندی حوزه فعالیت های فرهنگی دانشجویان بر اساس ضوابط قید شده کانون های فرهنگی دانشجویان فعالیت می کنند.

شرح وظایف کارشناس کانون های فرهنگی  هنری :

  • ایجاد هماهنگی بین کانون های فرهنگی و هنری
  • نظارت بر انجام وظایف کانون ها در چهارچوب آیین نامه
  • ارائه ی طرح های لازم به منظور تشویق دانشجویان به خلق آثار فرهنگی هنری با محتوای اسلامی به منظور فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفائی استعدادهای هنری آنان در قالب کانون ها
  • بهینه و تنظیم گزارش کار ماهانه و سالانه از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به مسئول مافوق
  • انجام امور ارجاعی مربوط از طرف مافوق
  • مطالعه و رصد مسائل فرهنگی روز کانون های فرهنگی
  • همکاری با سایر کارشناسان حوزه ی معاونت فرهنگی در انجام وظایف محوله