دوره AVR

دوره AVR از تاریخ 3  آذر الی 24 آذر به تعداد 10 جلسه در یک گروه برگزار شد.

مربیگری دوره بر عهده ی آقای کریمی یکی از اعضای فعال انجمن بوده و این دوره  به صورت کاملا رایگان و توسط انجمن رباتیک برگزار شده است.

در این دوره شرکت کنندگان با برنامه نویسی در محیط کدویژن آشنا شدند.