5S - فروردین 94

گزارش دوره آموزشی 5s :

این دوره در روز شنبه مورخ 29/1/94 با حضور 25 دانشجو در ساعت 8:20 صبح در کلاس 108 دانشکده مهندسی با مشارکت انجمن علمی صنایع و شرکت nis-cert کانادا در طول 8 ساعت کاری برگزار گردید.

در این دوره مطالب کلی 5s و نحوه اجرای آن در صنعت آموزش داده شد. و در آخر طبق ارزشیابی استاد به قبول شدگان مدرک از شرکت ذکر شده صادر می شود.