عامل مالی معاونت

آقای محمد شاه حسینی

انجام امور مالی معاونت دانشجویی و فرهنگی

مدیریت هزینه های دانشجویی و فرهنگی