منشور اخلاقی

باسمه تعالی

 

"منشور اخلاقی دانشگاه تفرش

 

ما دانشگاهیان به منظور تکریم انسانها و جلب رضایت مراجعان و همکاران که همانا رضایت خالق یکتاست، بر باورهای زیر متعهد و هم پیمان خواهیم شد :

 

·        مشارکت صمیمانه در امور سازمانی و روحیه همکاری و کار گروهی همراه با بردباری و نهایت سعی در انجام خدمت و حل مشکلات مراجعان

·        رعایت شئون فرهنگی، اخلاقی و عرفی در تمام تعاملات

·        امانتداری، خودداری از افشاء اسرار و اسناد در اختیار

·        انجام امور بر اساس عدل و انصاف

·        حس مسئولیت در قبال امکانات دانشگاه، استفاده بهینه از آنها، پرهیز از اسراف و استفاده شخصی

·        انجام صحیح و سریع امور محوله به عنوان وظیفه شرعی و اخلاقی

·        استقبال از پیشنهادها و نظرات همکاران و مراجعان

·        تلاش در جهت تقویت ارزشهای اخلاقی، اسلامی و اجتماعی در محیط کار و ایجاد فضای صمیمیت و اعتماد

·        رعایت سلسله مراتب اداری، نظم و ترتیب در امور، مدیریت مناسب زمان و نهایت بهرهوری از وقت برای انجام وظایف محوله با جدیت و تلاشی مستمر

·        اهتمام جدی در افزایش معلومات شغلی و اجتماعی و استفاده بهینه از تجارب در جهت بهبود روند خدمت رسانی