دوره pspice

دوره pspice  از تاریخ 3  آذر الی 24 آذر به تعداد 4 جلسه در یک گروه برگزار شد.

مربیگری دوره بر عهده ی آقای محمد حسین صدفی (از اعضای فعال انجمن) بوده است. در ضمن ایشان هیچ هزینه ای را از سوی انجمن ها دریافت ننموده است و این دوره به صورت رایگان توسط انجمن رباتیک دانشگاه برگزار گردیده است .

در این دوره شرکت کنندگان با طراحی مدار در محیط شماتیک آشنا شدند.