دوره network

دوره network از تاریخ 20 آبان الی 24 آذر به به تعداد 20 جلسه در دو گروه برگزار شد.

مربیگری دوره بر عهده ی آقای محمد حسین صدفی (از اعضای فعال انجمن) بوده است.در ضمن ایشان هیچ هزینه ای را از سوی انجمن ها دریافت ننموده است.

در پایان دوره امتحانی جهت تعیین سطح و اعطای گواهی از شرکت کنندگان دوره گرفته شد.