بازدید از کارخانه سیمان و ایزوگام سلمان عایق دلیجان

انجمن علمی عمران عمران با همکاری گروه عمران با توجه به درخواست جناب آقای دکتر قطبی استاد محترم درس مصالح ساختمانی مبنی بر برگزاری اردو  برای این درس اقدام به برگزاری اردوی آموزشی بازدید از کارخانه سیمان دلیجان و ایزوگام سلمان عایق دلیجان نمود.

این اردو در تاریخ5/10/95 برای دانشجویان این درس برگزار گردید.

در ابتدا دانشجویان به کارخانه سیمان رفته و ساعاتی را در حضور مهندس ابراهیمی از مهندسین خط تولید کارخانه, به بررسی روند تولید سیمان پرداختند.سپس بعد از صرف نهار به کارگاه ایزوگام سلمان عایق رفته و روند تولید ایزوگام را زیر نظر مهندس نجفی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره ایزوگام سلمان عایق, بررسی نمودند.