قرآن اصل ایمان است و

قرآن اصل ایمان است و اساس معرفت

قرآن برهان نبوت است و معنی رسالت

قرآن منشور هدایت است و قانون حکمت

قرآن نامه تذکرت است و صحیفه رحمت

قرآن شاهد حق است و مایه حقیقت

هر که قرآن او را انیس است خداوند او را جلیس است .با امید به اینکه انیس با قرآن بمانید و به روزگار بپایید.