کارشناس تشکلهای دانشجویی

شرح وظایف:

رسیدگی به امور مربوط به تشکلهای اسلامی دانشجویان ( انجمن اسلامی دانشجویان و ... )

رسیدگی به امور مربوط به بسیج دانشجویی

هماهنگی و انجام امور مربوط به هیات نظارت بر تشکلهای دانشجویی

هماهنگی جهت برگزاری مراسمهای فرهنگی تشکلها