ایستگاه تنفس - اردیبهشت 95

    به استحضارمی رساندکانون عفاف وحجاب روز دوشنبه مورخ06 /02/ 95برنامه ایستگاه تنفس را درخوابگاه الزهرا وکوثر، ازساعت   19:30 الی22:00 و روز سه شنبه مورخ 07/02/95  در خوابگاه شهر و از ساعت 19: الی 22:00  باحضور سرکارخانم موسوی  برگزارنمود.

دراین دوجلسه درموردخشم و استراتژی و قدرتمداری بحث شد استراتژی به معنای علم بقامیباشد و قدرتمداری به معنای توانایی تحمیل اراده خودبه دیگران است. هرشخصی به عنوان یک انسان یا  یایک زن یامرد بایدضعف های خود رابشناسد و درمواقع خاص درست تصمیم گیری کند.همچنین انسان باید توانایی اقتصادی،اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته باشد

ازبرترین مصداق های قدرت میتوان به قادربودن،عالم بودن، طالب بودن و مالکیت اشاره کرد. قادربودن به معنای توانابودن است.وعالم بودن به دانستن توانستن است اشاره دارد.طالب بودن نیزبه خواستن توانستن اشاره دارد و درمواردی هم با نخواستن( توانایی نه گفتن) ارتباط پیدامیکند. مالکیت هم به داشتن توانستن است ودرمواردی به نداشتن توانستن است اشاره دارد.

همچنین اگرفردی بتواندنفس خود راسرکوب نماید وپابر روی نفسش بگذاردبه عنوان یک انسان توانا وپرقدرت شناخته میشود