مسابقه نجات تخم مرغ آبان 94

مسابقه چالش جاذبه توسط انجمن رباتیک دانشگاه تفرش و با کمک تیم علمی گریت مایند و همچنین با حضور 5 تیم و برخی از اساتید و دانشجویان در روز سه شنبه مورخ 11 آبان ماه 1394 در صحن دانشکده صنایع برگزار شد.

روند مسابقه به این شکل بود که ابتدا از تیم ها ثبت نام به عمل آمد سپس در روز مسابقه پس از حضور تیم ها در مکان از پیش تعیین شده، ابتدا وزن کشی سازه ها شروع شد سپس بر اساس وزن سازه ها، سازه ای که بیشترین وزن را داشت ابتدا به پایین سقوط کرد و در آخر هم سبک ترین سازه.

نهایتا پس از پرتاب سازه ها و با توجه به وضعیت تخم مرغ و زمان سقوط و فاصله ی افتادن سازه از مرکز، تیم ها امتیاز بندی شدند که تیم دراپ 1 با 250 امتیاز اول، تیم مردان آنجلس با 180 امتیاز دوم و تیم مرصاد با 100 امتیاز سوم و تیم های آسمان و دراپ 2 با 98 امتیاز مشترکا مقام چهارم را بدست آوردند.