بازدید از خانه سالمندان - اردیبهشت 95

در روز سه شنبه مورخ 1395/2/21 در ساعت 18 الی 19:30 ،  22 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تفرش از خانه ی سالمندان بانو نسیبه تفرش دیدن کردند که این برنامه به همت کانون هلال احمر دانشگاه صورت گرفت و مسئولیت برگزاری این مراسم با خانم ها دره شیری  و کهندانی بوده است.