پیامک

84048257074776035796.gif

خواهرم:
از بی حجابی است اگر عمر گل کم است
نهفته باش وهمیشه گل باش
(شهید حمید رضا نظام)

84048257074776035796.gif


35034076043573542757.gif
«عفّت و پاکدامنی منشأ هر خیری است.»
35034076043573542757.gif

5.jpga.gif5.jpga.gif5.jpga.gif5.jpga.gif
1_810480e2k4fran2j.gif372415588234238133211218236318820214765138.jpg1_810480e2k4fran2j.gif
5.jpga.gif5.jpga.gif5.jpga.gif5.jpga.gif


"یک دختر نجیب باید باحجاب باشد."
(شهید صادق مهدی پور)

94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif

"خواهرم: حجاب تو مشت محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسلام می زند."
(شهید بهرام یادگاری)

94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif

" تو ای خواهرم... حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است."
(شهیدابوالفضل سنگ راشان)

"به پهلوی شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می‏دهم که، حجاب را حجاب‏را، حجاب را، رعایت کنید."
(شهید حمید رستمی)

94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif

"خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بی‏اعتنایی شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد."
(شهید علی اصغر پور فرح آبادی)

94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif94114288349803211623.gif

"شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوی‏معنویت و صفا می‏کشاند."
(شهید علی رضائیان )