پرسنل

معاون فرهنگی و دانشجویی: آقای دکتر علی پارسیان

مسئول دفتر مدیریت: سرکار خانم مرضیه رضایی

مدیر فرهنگی و اجتماعی: سرکار خانم مهندس اعظم عسکری

کارشناس کانونهای فرهنگی و هنری: خانم زهراسادات سجادی فر

کارشناس تشکلها: آقای ابوالفضل معصومی