راهکارهای تقویت خانواده

15 کلید واژه ی اصلی سیاست های کلی جمعی

مقام معظم رهبری: برای دشمنان بهترین چیز اینست که ایران یک کشوری باشد با بیست، سی میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهنسال و میانسال و از کار افتاده باشند؛ این برایشان بهترین چیز است و برای این برنامه ریزی می‌کنند، پول خرج می‌کنند.

مسئله کاهش جمعیت و بحران پیری، موضوعی است که جامعه ما را تهدید می کند. موضوعی که تبعات آن شامل سایر ستونهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و ...خواهد بود.

مقام معظم رهبری هفته گذشته در جمع نمایندگان مجلس، ضمن اشاره چندباره به موضوع جمعیت فرمودند:  مسئله جمعیت، مسئله مهمی است، این مسئله با بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان هیچ منافاتی ندارد. در عین حال مراقب باشیم اشتباهی را که قبلاً کردیم، ادامه ندهیم، دنبال نکنیم؛ مسئله‌ی کاهش جمعیت مسئله‌ی بسیار مهمی است.

برای دشمنان بهترین چیز این است که ایران یک کشوری باشد با بیست، سی میلیون جمعیت که نصف این جمعیت هم کهن‌سال و میان‌سال و ازکارافتاده باشند؛ این برایشان بهترین چیز است و برای این برنامه‌ریزی می کنند، پول خرج می کنند، ما باید حرکتمان در مقابل این حرکت، حرکت صحیح و منطقی و خردمندانه و عالمانه باشد.

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/93-03/10/78234-233247-1401513791.jpg