دومین کارگاه آموزشی نرم افزار دیتا شیت

با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان مبنی بر برگزاری کلاسهای فوق برنامه و کارگاه های آموزشی متناسب با رشته تحصیلی، در جلسه ای که با حضور اعضای فعال انجمن برگزار گردید، بنا بر آن شد که کارگاه آموزشی نرم افزار دیتا شیت طی سه هفته و در تاریخ های 16 و 23 و 29 بهمن ماه از طرف مجتمع فنی عالی نوین پارسیان در دانشگاه برگزار شود.

در مدت 10 روز،  ثبت نام دانشجویان انجام شد و سپس در روز جمعه 16 بهمن ماه اولین جلسه این کارگاه در کلاس 507 دانشکده علوم پایه برگزار گردید.