محفل ادبی شعرخوانی آبان 94

شب شعر با معرفی شاعر معاصر فاضل نظری در روز دوشنبه مورخ 94/8/11 در دانشگاه تفرش برگزار شد شب شعر با اجرای اقای معزی و شعر خوانی دانشجویان حاضر در جلسه از ساعت ۵ تا ۷بعدظهر ادامه داشت