دوره مقدماتی - اردیبهشت 94

دوره مقدماتی رباتیک از تاریخ 19  فروردین  الی 27 اردیبهشت  به تعداد 10 جلسه در یک گروه برگزار شد.

مربیگری دوره بر عهده ی آقای رضا شاولی (دبیر انجمن رباتیک) بوده است.

در این دوره شرکت کنندگان با برنامه نویسی در محیط کدویژن ، طراحی مدار ، ساخت برد الکترونیک و مکانیک ساخت ربات آشنا شدند.