مسئول دفتر مدیریت

خانم مرضیه رضایی

مسئول دفتر مدیریت دانشجویی و فرهنگی