مشخصات

نام و نام خانوادگی مدیر فرهنگی و اجتماعی: مهندس اعظم عسکری

آدرس پست الکترونیکی و تلفن: farhangitaut92@gmail.com - 08636241549

" شرح وظایف ”

مدیریت فرهنگی و اجتماعی با هدف ساماندهی و بسترسازی زمینه های فعالیت های جمعی دانشجویان و سیاست گذاری فعالیتهای فرهنگی در جهت نیل به اهداف دانشگاه تمدن ساز به عنوان یکی از ادارات حوزه فرهنگی دانشگاه عهده دار وظایف زیر می باشد.

برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشگاه فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم فعالیتهای فرهنگی دانشگاهیان ترغیب دانشجویان به شرکت در برنامه های فرهنگی حمایت و پشتیبانی از فعالیت های فرهنگی تشکل های دانشجویی تشکیل کانونهای فرهنگی و هنری برنامه ریزی در جهت رشد و تعمیق باورهای دینی و مذهبی دانشجویان برنامه ریزی درجهت آشنایی دانشگاهیان با مظاهر تمدن و فرهنگ دینی و ملی برگزاری برنامه های مختلف برای پر کردن اوقات فراغت از طریق ترویج فرهنگی غنی شیعی.
1- هماهنگی و اتحاد رویه با واحدهای تابعه در جهت هم افزایی و برنامه ریزی مشترک
2- برگزاری جلسات مستمر با گروه های دانشجویی جهت دریافت نیازها و تأمین مطالبات صحیح در حوزه فرهنگی، هنری و اجتماعی
3- تبیین وظایف، حمایت و توانمندسازی مجموعه فعالیت های تشکل ها، انجمن ها و کانون های رسمی در دانشگاه
4- نیازسنجی و ظرفیت سنجی مستمر از کلیه دانشجویان، کارمندان و اساتید جهت برنامه ریزی کارآمد و اثربخش
5- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی هنری و اجتماعی در دانشگاه
6- برنامه ریزی و اجرای مسابقات فرهنگی و هنری به تفکیک مخاطبان و دامنه فعالیت
7- برنامه ریزی و اجرای فعالیت های فرهنگی هنری برای خانواده همکاران و اساتید دانشگاه
8- طراحی و برنامه ریزی جهت کاهش آسیب های اجتماعی در میان مخاطبان
9- برگزاری نمایشگاه های تخصصی و فرهنگی در دانشگاه
10- برگزاری همایش های شاخص فرهنگی اجتماعی در دانشگاه
11- ارتباط با سازمان ها و مراکز فرهنگی، هنری و اجتماعی داخل دانشگاه
12- بهره گیری از تجارب ارزشمند و ظرفیت حداکثری مراکز بیرون از دانشگاه
13- پاسخ گویی نسبت به حسن انجام کار به مافوق

14- مسئول واحد اطلاع رسانی ودرگاه فرهنگی

15- مدیر وب سایت  فرهنگی و اجتماعی و گزارشات

16- نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری و اجتماعی با استفاده از تجارب کارشناس کانونها.

17- حضور در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه

18- انجام امور فرهنگی، برگزاری کلاسهای فوق برنامه و غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان خوابگاهی

19- برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و اجتماعی

20 - برگزاری کلاسهای آموزشی فرهنگی و اجتماعی ویژه دانشجویان و کارکنان ( مهارتهای زندگی، سبک زندگی و ... )

21- انتخاب رابطین فرهنگی خوابگاهها جهت تعامل و تبادل نظر با ثبت نام از علاقمندان

22- همکاری با سازمانهای فرهنگی شهرستان در اجرای مراسم و مناسبتهای خاص

23 - برگزاری مراسم جشن و یا مناسبتها ویژه کارکنان ( خصوصا بانوان )

شرح وظایف مدیر فرهنگی

 برنامه ریزی، نظارت  و اداره امور فرهنگی و فوق برنامه، کانون ها و تشکل ها، نشریات دانشجویی، مشاوره فرهنگی، اردوهای دانشجویی و سفرهای خارجی، پژوهش فرهنگی و سمعی بصری و ایجاد هماهنگی لازم بین آنها .

 تهیه و تنظیم آیین نامه های لازم در زمینه های مختلف فرهنگی ( کانونها و تشکلها، نشریات، اردوهای دانشجویی و ... ) بمنظور ارتقاء کارایی امور مربوطه و ارائه به معاونت متبوع و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های مربوطه پس از تصویب در مراجع ذیربط .

 بررسی و مطالعه به منظور شناخت مسائل و مشکلات فرهنگی دانشجویان و ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در جهت ارتقاء کیفی امور به معاونت متبوع .

فراهم نمودن زمینه مشارکت منطقی و فعال دانشجویان در امور مختلف از قبیل امور دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و ورزشی با هماهنگی معاونت متبوع

 برنامه ریزی و ایجاد زمینه رشد استعداده های علمی، فرهنگی، هنری،ادبی و ... با ایجاد تشکل ها و کانون های مختلف با هماهنگی معاونت متبوع .

فراهم نمودن بستر لازم به منظور رشد و تنوع اندیشه های مختلف و نیز نظارت بر نشریات دانشجویی

برنامه ریزی فرهنگی و انجام مشاوره فرهنگی برای اوقات فراغت دانشجویان در خوابگاه ها و سایر مراکز و اجرای آنها با هماهنگی واحدهای ذیربط .

 برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه های لازم به منظور حمایت از طرح ها و برنامه های فرهنگی کانون ها، تشکل ها و انجمن های دانشجویی در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .

ترغیب و تشویق دانشجویان به شرکت در برنامه های هنری ، فوق برنامه و امور فرهنگی از طریق واحدهای ذیربط .

ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های خیریه اجتماعی و کمک رسانی در حوادث غیر مترقبه در شرایط اضطراری از طریق مجاری ذیربط.

 برنامه ریزی و اداره امور خدمات سمعی و بصری در مراسم، کنفرانس ها، سمینارها و اردوها اعم از علمی ، فرهنگی ، آموزشی و ... با همکاری واحدهای ذیربط .

شرکت فعال و مستمر در کمیته ها، کمیسیون ها و مجامع قانونی

ارتباط مستمرو منظم با مؤسسات و دستگاه های اجرایی به منظور پیگیری وظایف و ماموریت های محوله

ارزیابی منظم و ارائه گزارش از فعالیت ها و مشکلات مدیریت به معاونت متبوع.

انجام سایر اموری که در چهارچوب وظایف محول می گردد.