معارف

دبیر انجمن معارف: سجاد علی پور          شماره تماس: 09193773790

اعضای شورای انجمن:

- سینا شیر محمدی

- محمد حسین فاتحی

- محمد آهنیان

- احمد یاراحمدی