مسابقه کتابخوانی

ثبت نام مسابقه کتابخوانی از تاریخ 95/08/15 لغایت 95/08/19 انجام پذیرفت و 80نفر در این مسابقه در روز دوشنبه 22 آذر ماه برگزار گردید.