عصرانه ریاضی فروردین 94

برنامه ساعت 18 در کلاس2-202 مورخ 24/1/94 برگزار شد.درابتدای برنامه دبیر انجمن با دانشجویان صحبت کوتاهی کردند و از دکتر آریانپور

تشکر کردند که در این دورهمی شرکت کردند.در ادامه دکتر از دوران تحصیلی خود دردانشگاه گفتند و خاطراتی از دوران دانشجویی خود را بازگو کردند.

سپس درباره رشته ریاضی و اهمیت و ارزش آن گفتند و توضیحات کاملی را درباره هندسه تصویری که تخصص خودشان بود ، دادند.در پایان نیز دانشجویان سوالات خود را پرسیدند و دکتر نیز به آن ها پاسخ دادند.درآخر نیز از دوستان پذیرایی به عمل امد.