|
|
|
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶   

معاون فرهنگی و دانشجویی: آقای دکتر محمد حبیبی

مسئول دفتر مدیریت: سرکار خانم مرضیه رضایی

مدیر فرهنگی و اجتماعی: سرکار خانم مهندس اعظم عسکری

اداره فعالیتهای علمی: آقای کریم زرجینی

اداره فعالیتهای فرهنگی و هنری:  آقای مجید شاه حسینی

کارشناس تشکلها: آقای ابوالفضل معصومی

عامل مالی : آقای قایم بیاتی

سمعی بصری: آقای علی اکبر رضایی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه تفرش می باشد.